Editor's Workshop for Asean Citation Index (ACI) and Scopus databases ณ ประเทศกัมพูชา (6 ก.ค. 61)           เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 Dr. Nith Bunlay, The ACI Steering Committee ได้ดำเนินการจัดประชุม Editor's Workshop for Asean Citation Index (ACI) ณ ประเทศกัมพูชา เวลา 08.30 - 16.30 น. ในการประชุมครั้งนี้นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Chairman of the ACI Steering Committee ได้บรรยายพิเศษเพื่อขับเคลื่อนวารสารของประเทศกัมพูชาที่อยู่ในฐานข้อมูล ACI ให้เข้าสู่ฐาน Scopus ต่อไป อีกทั้ง ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, The ACI Steering Committee ได้บรรยายพิเศษในการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI อีกทั้ง รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน, The ACI Steering Committee ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำวารสารให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยบรรณาธิการวารสาร และกองบรรณาธิการวารสารของประเทศกัมพูชาจำนวนท้ังสิ้น 30 ท่าน


ภาพกิจกรรม