เตรียมความพร้อม Pacific Rim International Journal of Nursing Research เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (26 ก.ค. 61)




          เมื่อวันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.สมจิต หนุเจริญกุล บรรณาธิการวารสาร และคณะทำงาน Pacific Rim International Journal of Nursing Research ของสภาการพยาบาล เพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆของวารสาร ก่อนการ submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ มีวารสารไทยในโครงการ ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 13 วารสาร


ภาพกิจกรรม