ประชุมคณะทำงานศูนย์ TCI "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย" ครั้งที่ 3/2561 (25 ก.ค. 61)          เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงาน TCI ได้เข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 3/2561" ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหารือเรื่อง "เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567" ซึ่งทาง TCI จะเร่งสรุปเกณฑ์การประเมินฯและประกาศให้วารสารทราบต่อไป


ภาพกิจกรรม