ประชุมความก้าวหน้าการพัฒนาเว็บไซต์ TCI และ ACI (25 ก.ค. 61)          เมื่อวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, นางศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงาน ได้เข้าประชุมร่วมกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ TCI และ ACI ณ ห้อง EN 3424 ชั้น 4 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ภาพกิจกรรม