Submit วารสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (13 ก.ค. 61)          เมื่อเวลา 13.30-16.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เรียนเชิญ ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา, บรรณาธิการวารสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology เข้าร่วมประชุมเพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus อีกทั้ง ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, Local Board โครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project ได้ให้คำแนะนำวารสารเพื่อ submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการ TCI/SCOPUS Collaboration Project นี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการนี้ มีวารสารไทยในโครงการ ได้รับการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 14 วารสาร


ภาพกิจกรรม