การประชุม Local board for Thailand จากโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project (12 ก.ค. 61)          เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 และ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) ได้เรียนเชิญ Local board for Thailand จากโครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project จำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เล่าถึงประสบการณ์ประชุมร่วมกับ Clarivate Analytics และการประชุมร่วมกับ Elsevier เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพวารสารไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล ทั้งใน ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ขอขอบพระคุณ Local board ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานต่อไป