กองบรรณาธิการวารสารจากคณะศึกษาศาสตร์ ม.มหาสารคามขอรับคำแนะนำจากศูนย์ TCI (17 ม.ค. 61)          เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวมจำนวน 6 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพวารสารให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพของฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังแนะนำการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI และฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :