ประชุมคณะทำงานศูนย์ TCI เพื่อสรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และติดตามความคืบหน้าโครงการระบบ ThaiJO2.0 (10 ส.ค. 61)          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00-13.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปทุมมา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงาน TCI ได้ประชุมเพื่อสรุป "เกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567" ซึ่งทาง TCI จะเร่งประกาศเกณฑ์คุณภาพวารสารฯ รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 เพื่อให้วารสารได้มีเวลาเตรียมความพร้อม รวมทั้งการเผยแพร่วิดีโออธิบายเกณฑ์คุณภาพวารสารฯ และจัดประชุมบรรณาธิการวารสารในฐาน TCI ทั้งใน จ.กรุงเทพฯ จ.เชียงใหม่ และจ.ขอนแก่น เพื่ออธิบายเกณฑ์คุณภาพฯให้กับวารสารในฐานข้อมูล TCI ได้เข้าใจอย่างทั่วถึง อีกทั้งยังได้ติดตามความคืบหน้าโครงการระบบ ThaiJO2.0 เพื่อวางแผนการทำงานในปีถัดไป


ภาพกิจกรรม