ประชุมคณะทำงานศูนย์ TCI "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย" ครั้งที่ 2/2561 (20 เม.ย. 61)
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงาน TCI ได้เข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 2/2561" ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เวลา 13.30 - 16.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 • วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  1. แนะนำทีม TCI มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   โดยมีคณะทำงานตามรายละเอียด URL : http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/staff_tu.html
   ที่อยู่ในการติดต่อ : ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
   ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ (คณะเศรษฐศาสตร์ฯ ชั้น 3) เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
   โทร. 0-2613-3549
  2. การ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus
   ซึ่งมี 2 วารสารอยู่ระหว่างการพิจารณาจาก Scopus คือ International Journal of Behavioral Science และ Siriraj Medical Journal อีกทั้งยังมี International Journal of Agricultural Technology ที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อ Submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ต่อไป
  3. Attending the Scopus Subject Chairs Meeting in San Francisco, USA on May30-June 2,2018
 • วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องและเพื่อพิจารณา
 • Reflection การจัดการประชุม 2 หัวข้อ
  1. The 5th Editor Workshop on March 8,2018 ผุ้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 คน (บรรณาธิการ = 76 คน (จาก 39 วารสาร), local board = 11 คน, คณะทำงาน 18 คน)
  2. The 12th TCI Symposium on March 9,2018
   ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 635 คน (บรรณาธิการ = 235 คน, ผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติม = 356 คน, Press = 8 คน, คณะทำงาน 36 คน) และคณะทำงาน TCI ได้สรุปประเด็นต่างๆจากการประชุม เพื่อปรับปรุงการจัดการประชุมครั้งถัดไป
   1. แบบแสดงความจำนงของผู้บริหารในการเข้าร่วม TCI-TRF-Scopus Project คณะทำงาน TCI สรุปจำนวนโดยแบ่งเป็นประเภทมหาวิทยาลัยที่ต้องการเข้าร่วม ดังนี้  มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ/รัฐ (17), มหาวิทยาลัยราชภัฏ (12), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (2), มหาวิทยาลัยเอกชน/บริษัท (12), สมาคม/สถาบัน (3) และหารือเพื่อวางแผนจัดกิจกรรมต่อไป
   2. Pre-selection criteria for TCI-TRF-Scopus Collaboration Project มีวารสารส่งแบบฟอร์ม pre-selection จำนวน 16 วารสาร แบ่งเป็น วารสารในโครงการเดิมจำนวน 7 วารสาร และ วารสารใหม่ 9 วารสาร
   3. ThaiJo
    ผู้รับผิดชอบ Thaijo ได้รายงานความก้าวหน้าการจัดอบรม Thaijo2.0 และหารือในประเด็นต่างๆ
   4. สรุปผลจากแบบประเมินการประชุม The 12th TCI Symposium on March 9, 2018
 • วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
  1. Proposal TCI phase 6 (phase 5 สิ้นสุด มีนาคม 2561)
  2. Proposal ACI phase 3 ปีที่ 1-3 (phase 2 สิ้นสุด สิงหาคม 2561)
  3. การพัฒนาเว็บไซต์ TCI/ACI ใหม่ และการปรับโครงสร้างใหม่ของ ACI
  4. การส่งมอบงานระบบ ACI
  5. การจัดตั้งหน่วยงาน TCI เป็นศูนย์
  6. การเสนอรายชื่อกรรมการพิจารณาฐานข้อมูลเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของ สกอ.


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :