ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ประชุม Retreat ประจำปี 2560 ณ ไนท์รีสอร์ท พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (9 ต.ค. 60)
          เมื่อวันที่ 6-8 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ได้จัดประชุมวิชาการ โครงการ TCI Retreat ประจำปี 2560 ณ ไนท์รีสอร์ท พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อให้คณะทำงานศูนย์ TCI ได้ทบทวน และวิเคราะห์กิจกรรมที่ศูนย์ TCI ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ซึ่งนำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

  • รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้สรุปกิจกรรมต่างๆของศูนย์ TCI ในรอบปี 2560 ให้กับคณะทำงานฯ ได้รับทราบ
  • จากนั้น ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ได้ระดมสมองร่วมกับคณะทำงานฯ เรื่อง "การจัดทำฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูล ACI" เพื่อการปรับปรุงวิธีการ Input ข้อมูล, การตรวจสอบรูปแบบบทความ และการสกัด metadata/references จากไฟล์ PDF เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ โดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ จะนำระบบการสกัดข้อมูลและระบบ Search ที่ได้พัฒนาร่วมกับทีม NECTEC มาใช้กับฐานข้อมูล TCI และ ACI เพื่อให้ฐานข้อมูล TCI และ ACI สามารถ Input และค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้น
  • การระดมสมอง เรื่อง "การจัดทำระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สำหรับวารสารไทย (ThaiJo)" เพื่อวางแผนการอบรมสำหรับวารสารที่ต้องการใช้งาน ThaiJo ให้สามารถอบรมได้หลายวารสารมากขึ้น เนื่องจากมีวารสารที่ต้องการอบรมระบบ ThaiJo เป็นจำนวนมาก โดยคุณชาตรี วงษ์แก้ว ได้สรุปข้อมูลการอบรม ThaiJo ที่ผ่านมา อีกทั้งคุณศวิต กาสุริยะ เสนอให้อบรมรอบละหลายๆวารสาร และมี E-Learning ที่ลงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนซึ่งทางวารสารสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และคณะทำงานได้เสนอให้วารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo ใส่ข้อมูล References ของบทความด้วย ทั้งนี้ อ.ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ และคุณชาตรี วงษ์แก้ว เห็นว่าบทความควรมีเลข Digital Object Identifiers (DOI) จาก Crossref เพื่อการอ้างอิงบทความที่ถูกต้อง ซึ่งทางศูนย์ TCI จะทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและหาแหล่งทุนเพื่อให้บทความของวารสารวิชาการไทยมีเลข DOI ต่อไป
  • การระดมสมอง เรื่อง "โครงการ TCI-TRF-Scopus collaboration project" โดย รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้แจ้งข้อมูลการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus สำหรับโครงการนี้ จากนั้นคณะทำงานร่วมกันวางแผนการทำงานเพื่อการจัดประชุม “The 4th Editors’ Workshop” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นี้
  • การระดมสมอง เรื่อง "การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI" โดยวารสารที่ปรับกลุ่มคุณภาพวารสารปี พ.ศ. 2560 นั้น ทางศูนย์ TCI จะทำการประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 นี้ อีกทั้ง รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และคณะทำงานได้ร่วมกันเสนอเกณฑ์ประเมินคุณวารสารรอบที่ 4 ปี พ.ศ. 2563 นี้ จากนั้นคุณอุมาพร เย็บปัก ได้นำเสนอวารสารที่ไม่ปฏิบัติตามเกฑณ์ของ TCI เช่น วารสารออกไม่ตรงเวลา, ปรับลดคุณภาพวารสารลง เป็นต้น ซึ่ง ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI จะดำเนินการกับวารสารเหล่านี้ต่อไป
ภาพกิจกรรม

;
;
;
;
;
;
;