กองบรรณาธิการวารสารจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (8 มิ.ย. 60)

          เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการจาก ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จาก รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้คำแนะนำการจัดทำวารสารในเชิงวิชาการ และอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ