ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข และ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ให้คำแนะนำกับบรรณาธิการวารสารไทยจำนวน 5 วารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ (7 เม.ย. 60)

          ตามที่ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะทำงาน ได้มีการจัดประชุมบรรณาธิการวารสารไทยที่มีแนวโนวเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 15 วารสาร เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมปรีดาฯ ชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ผ่านมา

          ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI และ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน, นักวิจัยศูนย์ TCI ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะกับบรรณาธิการวารสารที่มีแนวโน้มเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 5 วารสาร ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 09.00-12.00 น.  เพื่อแต่ละวารสารจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู้ฐานข้อมูล Scopus ต่อไปภาพกิจกรรม