ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ประชุมชี้แจ้งเพื่อเตรียมความพร้อม Siriraj Medical Journal, Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology และ Environment and Natural Resources Journal เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (6 ก.ย. 60)          เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI และ ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, Local board ได้เชิญบรรณาธิการวารสาร ได้แก่ ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ บรรณาธิการวารสาร Siriraj Medical Journal , ศ.นพ.วรพงศ์ ภู่พงศ์ บรรณาธิการวารสาร Thai Journal of Obstetrics and Gynaecology และ รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี บรรณาธิการวารสาร Environment and Natural Resources Journal เพื่อให้คำแนะนำชี้แจงและเตรียมความพร้อมของวารสารก่อน submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ณ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่