การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scopus/Mendeley Training for Librarian” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (6 ก.ค. 60)
          ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Scopus/Mendeley Training for Librarian” ขึ้นในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 55 คน จาก 25 มหาวิทยาลัย การประชุมนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการความร่วมมือ TCI-TRF Scopus Collaboration Project ซึ่งมุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน University Consortium ในประเด็นการใช้ฐานข้อมูล Scopus และโปรแกรม Mendeley โดยจะมีกิจกรรมต่อเนื่อง 3 กิจกรรม (Level 1-2-3) ผู้เข้าร่วมทั้งสามครั้ง จะได้รับ Certificate จาก Scopus และ TCI ในฐานะผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ Scopus / Mendeley

          กิจกรรมในวันนี้เริ่มด้วย ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งให้ภาพรวมของโครงการความร่วมมือนี้ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการวิจัยของมหาวิทยาลัยใน Consortium ผ่านการบอกรับฐานข้อมูล Scopus และการผลักดันวารสารไทยเข้าฐานข้อมูล Scopus ตามด้วยอาจารย์ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษาหัวหน้าศูนย์ TCI ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานะของ University Consortium เกี่ยวกับจำนวนสมาชิก การเซ็นสัญญากับ Elsevier ในการบอกรับ Scopus และ Mendeley

          หลังจากนั้น Derrick Duncombe จาก Elsevier ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล Scopus ทั้งด้านเทคนิคการค้น การวิเคราะห์ผลจากการค้น การทำ alerts การ report ข้อมูล APIs และ metrics ต่างๆ ในช่วงบ่าย Qingyong Woon ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Mendeley ทั้งให้ประเด็น Reference Manager และ Social Collaboration Tool

ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่