การประชุม “The 3rd Editor Workshop” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (6 ก.ค. 60)
          ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด การประชุม “The 3rd Editor’s workshop” ขึ้นที่ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3 ของบรรณาธิการวารสารไทยที่มีศักยภาพในการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus จำนวน 55 วารสาร ภายใต้โครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project นอกจากนี้ ยังมี Local Board for Thailand มาเข้าร่วมประชุมด้วย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 128 คน

          จุดเด่นของการประชุมในวันนี้คือ ศูนย์ TCI ได้เชิญ Prof. Peter Brimblecombe, Scopus Subject Chair สาขา Environmental Sciences สังกัด City University of Hong Kong มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และบทบาทของ Subject Chair ในการประเมินวารสารเข้า Scopus ภายใต้หัวข้อ “Criteria used by the Scopus Content Selection and Advisory Board (CSAB) to evaluate candidate journals for Scopus Inclusion” แก่บรรณาธิการวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร และ Local Board for Thailand ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก มีรายละเอียด ข้อคิด และข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานจริง ทำให้บรรณาธิการและ Local Board มีความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์การประเมินในมุมของ Subject Chair มากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น Prof. Peter Brimblecombe ยังได้จัด Workshop ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด ฝึกปฏิบัติทดลองประเมินวารสารไทย 20 ชื่อเรื่อง โดยแบ่งเป็น 20 กลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน โดยใช้เกณฑ์หลักของ Scopus 3 เกณฑ์ คือ 1. Qualitative criteria (scientific quality of the journal) 2. Journal Policy 3. Overall recommendation/advice ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมต้องเขียนรายละเอียดลงในกระดาษ post it แล้วติดข้างห้องประชุม เพื่อให้บรรณาธิการของวารสารนั้นๆ และสมาชิกกลุ่มอื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาได้ ทำให้บรรณาธิการมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และประเด็นที่ใช้ในการประเมินมากยิ่งขึ้น

          ในช่วงบ่ายมีการแบ่งเป็น 2 ห้องย่อย ห้องแรก มีวิทยากรจาก Elsevier คือ Mr. Derrick Duncombe และ Mr Qingyong Woon มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บรรณาธิการวารสารเรื่องการใช้ฐานข้อมูล Scopus และ Mendeley ตามลำดับ ส่วนห้องที่สองเป็นการพบปะพูดคุยระหว่าง Prof Peter กับ Local board for Thailand ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวารสารไทยในบทบาทของ Local board

          การประชุมครั้งนี้ เป็นข้อกำหนดหนึ่งของบรรณาธิการวารสารไทย ในการได้รับ Editor’s Certificate จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์ TCI

ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่