ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สทมบัติสมภพ เตรียมความพร้อม Pharmaceutical Sciences Asia, Engineering and Applied Science Research, Science & Technology Asia และ ABAC Journal เพื่อ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (6 ธ.ค. 60)

          เมื่อช่วงเช้า เวลา 9.00-12.00 น. วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เชิญบรรณาธิการและคณะทำงานวารสาร จำนวน 4 วารสาร ได้แก่
  • 1. Pharmaceutical Sciences Asia โดยมี รศ.ดร.มัลลิกา ชมนาวัง เป็นบรรณาธิการวารสาร
  • 2. Engineering and Applied Science Research โดยมี ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ เป็นบรรณาธิการวารสาร
  • 3. Science & Technology Asia โดยมี รศ.ดร.เภสัชกรหญิงอรลักษณา แพรัตกุล เป็นบรรณาธิการวารสาร
  • 4. ABAC Journal โดยมี ดร.อัปสร มีสิงห์ เป็นบรรณาธิการวารสาร
  • เพื่อให้คำแนะนำ เตรียมข้อมูลและความพร้อมของวารสารก่อน submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ

    ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ :