คณะทำงานศูนย์ TCI และ NECTEC ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล TCI และ ACI (5 ก.ย. 60)          เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI และ คณะทำงานจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์, ดร.อลิสา คงทน และ คุณศวิต กาสุริยะ ได้ประชุมหารือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล TCI และ ACI ณ ห้อง 4405 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13.00 - 16.00 น.

          การประชุมครั้งนี้คณะทำงานฯ ได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และ ACI โดยคณะทำงานฯ ได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ฐานข้อมูล TCI และ ACI มีความเป็นสากลมากขึ้น โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ได้แนะนำให้มีการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 12 ขึ้น เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารที่จะทำการประเมินในปี พ.ศ. 2563 ให้กับวารสารในฐานข้อมูลได้รับทราบ

          จากนั้น ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI ได้แจ้งกำหนดการการประชุม The 5th ASEAN Citation Index (ACI) Steering Committee Meeting ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย และรายงานสรุปผลการประเมินการใช้งานระบบ ThaiJo2 / EPS จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” รุ่นที่ 1,2,3 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการประชุมเชิงปฏิบัติฯ รุ่นถัดไป