วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา เข้ารับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และ Scopus (3 ก.พ. 60)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะกองบรรณธิการจาก วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำทีมโดย ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอเข้ารับคำแนะนำในการพัฒนาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และ Scopus จาก ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมับัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.
          ในการนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมับัติสมภพ ได้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาของศูนย์ TCI และอธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI และ Scopus อาทิเช่น หากบทความของวารสารเป็นภาษาไทยถ้าจะเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สังกัดผู้แต่ง, บทคัดย่อ ควรมีภาษาอังกฤษ และการอ้างอิงควรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งยังให้คำแนะนำว่าควรทำวารสารให้มีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายและที่สำคัญควรออกวารสารให้ตรงเวลา

ขอบคุณภาพจาก : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์