ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ให้คำแนะนำกับบรรณาธิการวารสารไทยจำนวน 15 วารสารเพื่อปรับปรุงคุณภาพเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ (3 เม.ย. 60)
          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ และได้จัดประชุมเพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพวารสารและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำวารสารไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ไปแล้วเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้เดินทางไป ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมทั้งนำตัวเล่มวารสารไทยที่มีศักยภาพในการเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ในปี พ.ศ. 2560 ไปหารืออย่างไม่เป็นทางการกับทีมงาน Scopus คือ Mr. Derrick Duncombe, และ Mr. Inn Beng Lee เรื่องเกณฑ์คุณภาพของวารสาร เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยเพื่อบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus หลายประการ

          ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI และคณะทำงาน ได้จัดประชุมบรรณาธิการวารสารไทยที่มีแนวโนวเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ในปี พ.ศ. 2560 จำนวน 15 วารสาร ณ ห้องประชุมปรีดาฯ ชั้น 2 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้เล่าถึงการประชุมร่วมกับทีมงานของ Scopus และให้คำแนะนำกับแต่ละวารสาร เช่น วารสารควรมี Publication Ethics, ควรให้การใส่ใจกับรูปแบบวารสาร, รูปภาพควรมีความคมชัด, การจัดเว้นวรรค ระยะขอบกระดาษ ควรมีรูปแบบที่สวยงาม, เว็บไซต์ควรมีสามารถค้นหาจาก google แล้วเจอเว็บไซต์ของวารสาร เป็นต้น เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู้ฐานข้อมูล Scopus ต่อไปภาพกิจกรรม