คุณชาตรี วงษ์แก้ว บรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการเขียนและการประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" (31 มี.ค. 60)           วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2559 คุณชาตรี วงษ์แก้ว นักวิจัย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "เทคนิคการเขียนและการประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ" ณ ห้องประชุม1608 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้เข้าฟังบรรยายประกอบไปด้วย อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 20 ท่าน