Music Journal เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (31 มี.ค. 60)           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการจาก Music Journal ได้เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI จาก ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้องประชุม ศูนย์ TCI อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้คำแนะนำการจัดทำวารสารในเชิงวิชาการ และอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ