กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์, วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ และวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI, ACI (2 ต.ค. 60)

          เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการจาก วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ ของมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข กรุงเทพฯ และวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI, ACI จาก รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้ให้คำแนะนำการจัดทำวารสารในเชิงวิชาการ และอธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และอธิบายเกณฑ์การเข้าฐานข้อมูล ACI อาทิเช่น หากบทความของวารสารเป็นภาษาไทย ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, สังกัดผู้แต่ง, บทคัดย่อ ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และในส่วนการอ้างอิงควรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อีกทั้งยังให้คำแนะนำว่าควรทำวารสารให้มีคุณภาพอย่างเสมอต้นเสมอปลายและที่สำคัญควรออกวารสารให้ตรงเวลา