การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” ภาคกลาง (รุ่นที่ 1,2,3) (28 ส.ค. 60)          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และระบบ ThaiJo โดยมีเป้าหมายที่จะนำระบบ metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) มาใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI และ ThaiJo รวมทั้งพัฒนาระบบ ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่ ซึ่งเรียกว่า ระบบ ThaiJo2 ซึ่งใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่นี้ แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง ที่เคยเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo แล้ว ซึ่งการอบรม ระบบ ThaiJo2 นั้นจะทำการจัดประชุมฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560 ใน 4 ภูมิภาค

          เมื่อวันที่ 23,24,25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้จัดประชุมฯ รุ่นที่ 1,2,3 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 ห้อง 2038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีวารสารเข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 96 วารสาร โดยอาจารย์ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษาหัวหน้าศูนย์ TCI เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ ครั้งนี้ และได้แจ้งการปิดการใช้งานระบบ ThaiJo ในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเก่าไปยังระบบใหม่ ซึ่งระบบ ThaiJo2 จะเปิดใช้งานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 จากนั้น คุณชาตรี วงษ์แก้ว นักวิจัย ศูนย์ TCI ได้แนะนำระบบ, ลักษณะเด่นของระบบ และ Feature ใหม่ๆของ ระบบ ThaiJo2 อีกทั้ง คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย นักคอมพิวเตอร์ ศูนย์ TCI ได้แนะนำการดูแล User , การสมัครสมาชิกวารสาร และการส่งบทความ จากนั้น ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) และทีมงาน ได้แนะนำ ระบบ Metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) โดยจะตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากฐานข้อมูลวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo เท่านั้น และช่วงเวลาในการทำงานของระบบจะทำการตรวจสอบ คือ เที่ยงคืนของทุกวัน

          ในช่วงบ่าย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) และทีมงาน ได้แสดงผลความซ้ำซ้อนบทความของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน จากนั้นคุณชาตรี วงษ์แก้ว นักวิจัย ศูนย์ TCI ได้แนะนำขั้นตอนการ Review Process รวมไปถึงขั้นตอนการออนไลน์เล่มวารสาร และได้มีการประเมินผลการใช้งานระบบ ThaiJo2 / EPS จากผู้เข้าร่วมประชุมฯ และปิดการประชุมโดย อาจารย์ศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ที่ปรึกษาหัวหน้าศูนย์ TCI


ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่