ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกว. จัดประชุมเรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (University Consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus" (25 ม.ค. 60)
          เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ทางศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดการประชุมเรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (University Consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus" เพื่อการบอกรับฐานข้อมูลเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จำนวน 26 สถาบัน จำนวน 35 คน โดย TCI ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. มีแนวคิดที่จะจัดตั้งเครือข่ายของกลุ่มมหาวิทยาลัยที่สนใจเพื่อรวมตัวกันบอกรับ (subscription) ฐานข้อมูล Scopus ในระดับ University consortium ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่บอกรับฐานข้อมูล Scopus อยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยที่ต้องการหรือกำลังจะบอกรับฐานข้อมูล Scopus ทั้งนี้ สกว. ยินดีร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ในลักษณะดังกล่าวนี้ โดยคาดว่าการรวมตัวบอกรับฐานข้อมูลในลักษณะ university consortium นี้จะส่งผลดีหลายประการดังนี้
  1. ค่าใช้จ่ายในการบอกรับต่อหน่วยมหาวิทยาลัย (ทั้งมหาวิทยาลัยที่บอกรับฐานข้อมูลนี้อยู่แล้ว และมหาวิทยาลัยใหม่ที่ต้องการจะบอกรับ) จะลดลง เนื่องจากการเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับ Scopus และจากความช่วยเหลืองบประมาณบางส่วนจาก สกว.
  2. การบอกรับฐานข้อมูลแบบ University consortium จะนำไปสู่ข้อต่อรองกับ Scopus ในการจัด workshops ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มศักยภาพในการวิจัย เช่น author and editor’s workshops, researcher performance evaluations, Scopus matrices และอื่นๆ
  3. มหาวิทยาลัยที่ร่วมใน consortium มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้ฐานข้อมูล Scopus และฐานข้อมูลอื่นๆ ได้ ส่งผลต่อการเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยและกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการวิจัยของหน่วยงาน