การประชุมระดมสมองโครงการ "การจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงานและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม" (24 ก.พ. 60)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มี การประชุมระดมสมองโครงการ "การจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงานและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม" ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง, ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (สกอ.) กล่าวเปิดประชุมฯและบรรยายพิเศษ เรื่อง "การส่งเสริมผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมในบริบทประเทศไทย"

          ตามที่ สกอ. ได้กำหนดลักษณะผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ที่สามารถนำมาใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการเป็น 4 ประเภท คือ 1) บทความวิจัย 2) ทรัพย์สินทางปัญญา 3) รายงานการวิจัยของผลงานวิจัยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย และ 4) รายงานการประมวลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง เพื่อให้กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ คณะทำงาน โดยความร่วมมือจาก สกอ. จึงจัดให้มีการจัดการประชุมระดมสมองขึ้น เพื่อหาแนวการจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงาน และบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการได้

          ในการประชุมครั้งนี้ สกอ. คาดหวังจะให้เกิดการเชื่อมโยงและถ่ายทอดความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสอดรับกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand Economy 4.0” ของรัฐบาล

          ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 100 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อจัดประชุมระดมสมอง สำหรับหาแนวทางในการจัดทำ สนับสนุน หรือส่งเสริมแหล่งเผยแพร่ที่พิจารณาผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ที่เข้มข้น โดยสามารถนำผลงานวิจัยที่เผยแพร่ไปใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการได้ 2) เพื่อจัดประชุมระดมสมอง สำหรับหาแนวทางในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม รวมทั้งร่างแบบประเมินผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมตามประเภทของผลงาน สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งคณะผู้จัดการประชุมฯ จะจัดทำรายงานสรุปผลเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป

กำหนดการ
การประชุมระดมสมองโครงการ "การจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงานและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม"
เวลา รายละเอียด
8.30 – 9.30 น. ลงทะเบียน   [ห้องเพทาย ชั้น 14]
9.30 – 9.50 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรมในบริบทประเทศไทย”
โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง 
ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย (สกอ.)
9.50 – 10.30 น. ที่มาและวิธีการดำเนินงานโครงการ "การจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงานและบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม" โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  (หัวหน้าโครงการ)  ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น. แบ่งกลุ่มระดมสมอง  2 กลุ่ม ดังนี้
 • กลุ่มที่ 1 แนวทางการจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม การกำหนดรูปแบบและลักษณะของบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
 • โดย ศ.ดร.ณงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (ประธาน)
  (ฝ่ายเลขา: นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย)
 • กลุ่มที่ 2 การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบประเมินผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม ดังนี้
  • 2.1 กลุ่มที่ 1 อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ (ประธาน) และ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี
   (ฝ่ายเลขา: รศ.เอกชัย วิมลมาลา และ นายชาตรี วงษ์แก้ว)
  • 2.2 กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  โดย ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ประธาน) และ ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธ์ุ
   (ฝ่ายเลขา: คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ และ นางสาวสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย)
  • 2.3 กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลฯ โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล (ประธาน) (ฝ่ายเลขา: ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข และ นายอานนท์ พงษ์ใหญ่)
  • 2.4 กลุ่มที่ 4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ฯ  โดย ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน (ประธาน) (ฝ่ายเลขา: รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน และ นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย)
  • 2.5 กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง โดย ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ (ประธาน) และ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ฝ่ายเลขา: รศ.ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ และ คุณอุมาพร เย็บปัก)
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง Winsor Suites Café  ชั้น Ground Floor)
13.30 – 16.30 น. นำเสนอสรุปประเด็นการระดมสมองการจัดทำแหล่งเผยแพร่ผลงาน การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ และแบบประเมินผลงานวิชาการเพื่ออุตสาหกรรม (โดยตัวแทนกลุ่ม) [ห้องเพทาย ชั้น 14]
ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  (หัวหน้าโครงการ) 
(เสริฟอาหารว่างในห้องประชุมฯ )
16.30 น. ปิดการประชุมฯ

 


ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศได้ที่ :