วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2560 กับศูนย์ TCI (23 ม.ค. 60)

          วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. กองบรรณาธิการ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำทีมโดย ผศ.ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม บรรณาธิการวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ ร่วมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560 ให้กับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ซึ่ง คุณชาตรี วงษ์แก้ว ได้ให้การต้อนรับกองบรรณาธิการทั้ง 2 วารสาร ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี