วารสาร มฉก.วิชาการ เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเลื่อนระดับคุณภาพวารสารสู่กลุ่มที่ 1 (23 มี.ค. 59)
          เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะทำงานจาก วารสาร มฉก.วิชาการ ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเลื่อนระดับคุณภาพวารสารสู่กลุ่มที่ 1 จาก รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
          ในการนี้ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้อธิบายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อีกทั้งยังแนะนำการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI และฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป