กองบรรณาธิการวารสารจาก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และกองบรรณาธิการวารสารจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (21 มี.ค. 60)           เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ที่ผ่านมา กองบรรณาธิการจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข และกองบรรณาธิการจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รวมจำนวน 25 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมและขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องปรีดา วิบูลสวัสดิ์ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI ได้ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งวารสารที่ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ทางศูนย์ TCI จะทำการเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี อีกทั้งยังแนะนำการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เช่น บทความทางด้านการวิจัยและวิชาการควรมีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมีกำหนดออกและ Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วนเหมือนกันตัวเล่ม และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI และฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป