การประชุมเรื่อง A Pilot Project on “Proactive Training and Mentoring Program for Promoting high Potential Thai Journals to Scopus Database” (21 เม.ย. 60)

          ศูนย์ TCI ได้จัดการประชุมหัวข้อ A Pilot Project on “Proactive Training and Mentoring Program for Promoting high Potential Thai Journals to Scopus Database” ขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการทำงานในฐานะ local board for Thailand ในการประเมินคุณภาพวารสารไทย ก่อนที่จะ submit เข้าฐานข้อมูล Scopus โดย local board ทั้ง 17 ท่านนี้ มาจากมหาวิทยาลัย/สถาบัน 10 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าโครงการ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของโครงการ ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ ตลอดจนเป้าหมายของโครงการในการบรรจุวารสารไทยจำนวนไม่น้อยกว่า 55 รายการเข้าฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี คือระหว่าง 2017-2019 โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหลายกิจกรรม เช่น การคัดเลือกวารสารไทยที่มีศักยภาพ 55 วารสารเพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus การอบรมบรรณาธิการวารสาร เกณฑ์การประเมินวารสารเข้าฐานข้อมูล Scopus การทำงานของ Scopus ECSAC (Expert Content Selection Advisory Committee) เป็นต้น ในเรื่องบทบาทของ local board ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (2017-2019) นั้น ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละคนจะประเมินบทความจากวารสารที่เสนอโดยบรรณาธิการวารสารไทยที่ศูนย์ TCI ได้คัดเลือกไว้แล้วในสาขาวิชาที่ตนมีความเชี่ยวชาญประมาณ 20 บทความต่อหนึ่งวารสาร รวมทั้งเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะส่งให้ Subject Chair ของ Scopus ทำการประเมินต่อไป นอกจากนี้ local board นี้ จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงแก่บรรณาธิการวารสารทั้ง 55 รายการด้วย

          การประชุมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI), ASEAN Citation Index (ACI) และ Elsevier ในการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวนไม่น้อย 55 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ และการจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus เพื่อหนุนเสริมกิจกรรมวิจัยของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ :