การประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopusและ การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ (1 พ.ค. 60)

          ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด “การประชุมกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus และ การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus” ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถ. สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการจัดตั้งและดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus รวมถึงการจัดฝึกอบรม/workshop ให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 35 แห่ง และ การหารือถึงแนวทางการพัฒนาวารสารวิชาการของไทยและของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ของโครงการ (พ.ศ. 2560-2562) โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการหอสมุด บรรณารักษ์ อาจารย์/นักวิจัย บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสาร รวมถึงผู้แทนจาก Scopus และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการประชุมรวม 190 คน การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลผลิต/การอ้างอิงของผลงานวิจัยในมหาวิทยาลัยไทยสู่ฐานข้อมูลสากล” ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์ TCI ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจาก สกว. และ มจธ.

          การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Enhancing research productivity and quality in universities” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มจธ. และ ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ ได้นำเสนอถึงที่มาและความสำคัญ รวมถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการ "การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus และ การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus” หลังจากรับประทานอาหารว่าง ผู้เข้าร่วมการประชุมถูกแบ่งออกเป็น 2 ห้อง คือ
          ห้องที่ 1 เป็นการประชุมเรื่อง “การจัดตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย (university consortium) เพื่อบอกรับฐานข้อมูล Scopus” ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการหอสมุด และบรรณารักษ์ โดยคุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ได้นำเสนอถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย ตามด้วย Mr. Wee Li Lim ตัวแทนจาก Elsevier นำเสนอถึงแนวทาง วิธีการ และค่าใช้จ่ายในการบอกรับฐานข้อมูล Scopus ผ่านกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย จากนั้น Mr. Derrick Duncombe ตัวแทนจาก Elsevier ได้นำเสนอถึงแนวทางการจัดฝึกอบรม/workshop ให้กับกลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ของโครงการ จากนั้นจึงเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสซักถามปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปคำถามที่สำคัญๆ ได้ดังนี้ วิธีการชำระค่าบอกรับฐานข้อมูลให้กับ Scopus วิธีการส่งเงินจาก สกว. ไปยังแต่ละมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อนำไปชำระค่าบอกรับฐานข้อมูล และกำหนดการในการจัดฝึกอบรม/workshop เป็นต้น
          ห้องที่ 2 เป็นการประชุมเรื่อง “การพัฒนาวารสารวิชาการไทยและอาเซียน เพื่อนำขึ้นสู่ฐานข้อมูล Scopus” ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการวารสาร ดำเนินการประชุมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI หัวข้อหลักของการประชุมคือ “Overview on Scopus database: how to evaluate journal titles for indexing in Scopus?” โดย Mr. Shareef Bhailal, SCOPUS Product Manager ซึ่งได้นำเสนอ หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการคัดเลือกวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (Scopus Title Evaluation Platform, STEP) ซึ่ง Mr. Shareef ได้จัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพวารสารให้กับวารสารไทยจำนวน 20 รายการ และเปิดโอกาสให้บรรณาธิการของแต่ละวารสารได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพวารสารก่อนที่จะนำเสนอเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ต่อไป หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน เป็นการบรรยายเรื่อง “Using research metrics to measure impact” โดย Mr. Alexander van Servellen, Solution Research Management, Elsevier และการบรรยายเรื่อง “Research Social Network for improving collaboration and visibility” โดย Mr. Woon Quing Yong, Market Development Manager, Mendeley รวมถึงการบรรยายเรื่อง “Plan and contents for Scopus training/workshops for Thai University Consortium” โดย Mr. Derrick Duncombe, Market Development Manager (APAC), Scopus & SciVal จากนั้นจึงเปิดให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีโอกาสซักถามปัญหาต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปคำถามที่สำคัญๆ ได้ดังนี้ วิธีการพัฒนาวารสารให้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ ของ Scopus, ปริมาณ Citation และ h-index ของวารสารและกองบรรณาธิการวารสาร วารสารที่มีชื่อมหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อวารสาร/วารสารที่ตีพิมพ์บทความหลากหลายสาขาวิชา (multidiscipline) จะส่งผลต่อการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus หรือไม่? Mendeley แบบ free edition และ institutional edition แต่งต่างกันอย่างไร? และจะเริ่มใช้ Mendeley ได้เมื่อไหร่? เป็นต้น

Program on Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project
Friday 28th of April, 2017, Petch Room, 11th Floor, Windsor Suites Hotel, Sukumvit 20 Road, Bangkok, Thailand


Time

Activities

08.30-09.00

Registration

09.00-09.05

Report on Thailand University Consortium and Scopus Indexing Project
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop (TCI)

09.05-09.20

Opening Remarks : Role of TRF in Supporting the Scopus-Thailand University Consortium and Research Performance in Thai Universities
By Prof. Dr. Sompong  Klaynongsurang
Director, Academic Research Division, The Thailand Research Fund (TRF)

09.20-09.40

Enhancing Research Productivity and Quality in Universities
By Assoc. Prof. Dr. Bundit Fungtammasarn
Senior Vice President for Research and Innovation, KMUTT

09.40-10.15

Rationale for initiating  A Pilot Project on “Scopus -Thailand University Consortium“ and
“Thai and ASEAN journals for indexing in Scopus
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop (TCI)

10.15-10.30

Coffee Break

 

Scopus-Thailand University Consortium
(In Thai with English Summary)

Thai and ASEAN journals for indexing
in Scopus (In English)

 

Tubtim Room

Petch Room

10.30-11.30

Progress on the Scopus-Thailand University Consortium
By Mrs. Srichan Chancheewa and
Dr. Nongyao Sripromsuk (TCI)

Workshops and training sessions and payment
By Mr. Wee Li Lim (Elsevier)

Training/workshops  for University Consortium
By Mr Derrick Duncombe, Market Development Manager (APAC), Scopus & SciVal

Q & A
By Mrs. Srichan Chancheewa,
Dr. Nongyao Sripromsuk and
Mr. Wee Li Lim

Overview on Scopus database: How to evaluate journal titles for indexing in Scopus?

  • Overall on Scopus database and its effects on research performance evaluations
  • Scopus criteria and STEP workflow
  • Roles of CSAB and local boards

By Mr.Shareef  Bhailal
      SCOPUS Product Manager (Elsevier,
      The Netherlands)

11.30-12.30

Meeting with Editors of 55 potential Journals
By Mr.Shareef  Bhailal
      SCOPUS Product Manager (Elsevier,
      The Netherlands)
      Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop (TCI)

 

12.30-13.45

Lunch

13.45-14.45

Internal discussion on TRF support to Scopus-Thailand University Consortium
By Mrs. Srichan Chancheewa
Mrs. Preeyanuch Ratchatahirun

Using research metrics to measure impact
By Alexander van Servellen, Solution, Research Management

Research Social Network for improving collaboration and visibility
By Woon Qing Yong, Market Development Manager, Mendeley

14.45-15.15

 

Plans and contents for Scopus training/workshops  for Thai University Consortium
By Mr. Derrick Duncombe, Market Development Manager (APAC), Scopus & SciVal

15.15-15.30

Coffee Break

15.30-16.30

 

Q&A
By Prof. Dr. Narongrit Sombatsompop,
Dr. Nongyao Sripromsuk and
Mr. Shareef Bhailal

 

Closing remarks


ภาพกิจกรรม
ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่