ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะทำงาน ประชุมร่วมกับทีมงาน Elsevier เพื่อเตรียมการ Training Mendeley/Scopus (19 ก.ย. 60)          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI และคณะทำงานศูนย์ TCI ได้ประชุมร่วมกับทีมงานจาก Elsevier เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูล Scopus ทั้งด้านเทคนิคการค้น การวิเคราะห์ผลจากการค้น การทำ alerts การ report ข้อมูล APIs และ metrics ต่างๆ อีกทั้งความรู้เกี่ยวกับการใช้ Mendeley ทั้งให้ประเด็น Reference Manager และ Social Collaboration Tool ให้กับมหาวิทยาลัย University Consortium ที่บอกรับฐานข้อมูล Scopus


ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่