ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ประชุมชี้แจ้งเพื่อเตรียมความพร้อม Journal of Metals, Materials and Minerals และ GMSARN International Journal เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus (18 ก.ย. 60)          เมื่อช่วงเช้า เวลา 9.00-10.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เชิญบรรณาธิการวารสาร จำนวน 2 วารสาร ได้แก่ รศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ บรรณาธิการวารสาร Journal of Metals, Materials and Minerals และ ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล บรรณาธิการวารสาร GMSARN International Journal เพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมวารสารก่อน submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะผลักดันวารสารไทยและวารสารในประเทศ ASEAN จำนวน 40 วารสาร เข้ารับการบรรจุในฐานข้อมูล Scopus ในช่วงเวลา 3 ปี โดยใช้เวลาในการประเมินที่รวดเร็วกว่าขั้นตอนปกติ


ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่