คณะทำงาน ACI ประชุมวางแผนการทำงานเพื่อฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) (16 ก.พ. 60)          เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงาน ASEAN Citation Index (ACI) นำทีมโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข The ACI Steering Committee ได้ประชุมวางแผนการทำงานเพื่อฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 10.00 - 12.00 น.
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  1. สรุปการประชุม 4th ACI Steering committee meeting
  2. สถานภาพการ input ข้อมูล 159 วารสาร จาก batch 1&2
  3. สถานภาพการส่ง รับข้อมูลจากสารสารใหม่ 94 วารสาร
  4. Subject categories ของวารสารใน ACI
  5. การแก้ไข เพิ่มเติม หน้าเว็บ ACI
  6. อื่นๆ
  7.           - API ของ ACI และ DoI ของวารสารไทย
              - Bibliometrics ต่างๆ ใน ACI e.g. CiteScore, JIF, และแหล่งของข้อมูล