กระบวนการการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ (14 มี.ค. 60)          เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีท ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ โดยเชิญบรรณาธิการวารสารไทยที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ได้เข้าร่วมการประชุมมากกว่า 100 คน (จาก 55 วารสาร) การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยผ่านการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเพื่อเข้าบรรจุในฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาวารสารไทยเข้าฐานข้อมูล Scopus โดยมีเป้าหมายที่จะนำวารสารไทยจำนวน 20 รายการ เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในปี พ.ศ. 2560 และเพิ่มจำนวนไม่น้อยกว่า 20 รายการ ในปี พ.ศ. 2561-2562 ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และที่สำคัญคือ สามารถเพิ่มจำนวนบทความของประเทศไทยในฐานข้อมูลนานาชาติได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยหลังจาการประชุม บรรณาธิการวารสารไทยได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพวารสารไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากลได้ต่อไป

ผลจากการประชุม

1. สิ่งที่วารสารจะต้องส่งให้กับ TCI ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
  • แบบประเมินวารสารสำหรับเข้าฐานข้อมูล SCOPUS (SCOPUS Evaluation Form) ที่วารสารได้ทำการประเมินตนเองแล้ว
  • ตัวเล่มวารสารที่ใช้ในการประเมินตนเอง (3 ฉบับย้อนหลัง)
  • ระบุความต้องการสมัครเข้าฐานข้อมูล Scopus ในกลุ่มที่ 1 (L1) หรือ กลุ่มที่ 1 (L2)
  • ระบุชื่อ Editor in Chief และ Editorial Board 3 - 5 ท่าน ที่ใช้สำหรับการค้นหา Citation
  • เสนอชื่อ Local Board 1 ท่าน เพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสาร
ที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

2. ศูนย์ TCI ประกาศรายชื่อวารสารที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยวิธีพิเศษ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560
  • กลุ่มที่ 1 (L1) นัดประชุมเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพภายในเดือนเมษายน (ตามสาขาวิชา)
  • กลุ่มที่ 2 (L2) นัดประชุมเพื่อทำการปรับปรุงคุณภาพภายในเดือนกรกฎาคม
3. ที่ปรึกษาในแต่ละหัวข้อ
  • Category #1 (Journa policy) & #2 (Presentation of content) -> อ.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (narongrit.som@kmutt.ac.th)
  • Category #3 (Citedness) & #4 (Timeliness) -> อ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (teerasak.mar@kmutt.ac.th)
  • Category #5 (Accessibility) -> อ.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (Choochart.Haruechaiyasak@nectec.or.th)ภาพกิจกรรม