การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย” ภาคกลาง (รุ่นที่ 9) (11 ต.ค. 60)          ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และระบบ ThaiJo โดยมีเป้าหมายที่จะนำระบบ metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) มาใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI และ ThaiJo รวมทั้งพัฒนาระบบ ThaiJo เดิม ไปสู่เวอร์ชันใหม่ ซึ่งเรียกว่า ระบบ ThaiJo2 ซึ่งใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็วกว่าระบบเดิมมากยิ่งขึ้น ศูนย์ฯ จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบ ThaiJo2 กับการบริหารจัดการวารสารวิชาการไทย" เพื่อสร้างความรู้ และความเข้าใจในการใช้งานระบบใหม่นี้ แก่บรรณาธิการวารสาร/ผู้เกี่ยวข้อง ที่เคยเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo แล้ว ซึ่งการอบรม ระบบ ThaiJo2 นั้นจะทำการจัดประชุมฯ ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2560 ใน 4 ภูมิภาค

          เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้จัดประชุมฯ รุ่นที่ 9 ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม SC ชั้น 2 ห้อง 2038 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีวารสารเข้าร่วมประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 วารสาร โดยมีบรรณาธิการวารสารและผู้เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 47 ท่าน โดย คุณศวิต กาสุริยะ (NECTEC) ได้แนะนำหน้าแรกของวารสารในระบบ ThaiJo2 ที่สามารถค้นหาบทความและค้นหาวารสารได้เลย จากนั้นคุณชาตรี วงษ์แก้ว นักวิจัย ศูนย์ TCI ได้แนะนำระบบ, ลักษณะเด่นของระบบ และ Feature ใหม่ๆของ ระบบ ThaiJo2 อีกทั้ง คุณสุตพิชญ์ชา ธงดาชัย นักคอมพิวเตอร์ ศูนย์ TCI ได้แนะนำการดูแล User , การสมัครสมาชิกวารสาร และการส่งบทความ จากนั้น ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) และทีมงาน ได้แนะนำ ระบบ Metadata Extraction and Plagiarism Checker (EPS) โดยจะตรวจสอบความซ้ำซ้อนจากฐานข้อมูลวารสารที่อยู่ในระบบ ThaiJo เท่านั้น และช่วงเวลาในการทำงานของระบบจะทำการตรวจสอบ คือ 24.00 น. ของทุกวัน

          ในช่วงบ่าย ดร. ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) และคณะทำงาน ได้แสดงผลความซ้ำซ้อนบทความของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน จากนั้นคุณชาตรี วงษ์แก้ว นักวิจัย ศูนย์ TCI ได้แนะนำขั้นตอนการ Review Process รวมไปถึงขั้นตอนการออนไลน์เล่มวารสาร และได้มีการประเมินผลการใช้งานระบบ ThaiJo2 / EPS จากผู้เข้าร่วมประชุมฯ


ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่