การประชุม “The 4th Editor’s workshop” ขึ้นที่ ห้อง ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ (Sapphire Room) ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ (10 พ.ย. 60)          ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัด การประชุม The 4th Editor’s workshop” ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ (Sapphire Room) ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 4 ของบรรณาธิการวารสารไทยที่มีศักยภาพในการบรรจุเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus จำนวน 55 วารสาร ภายใต้โครงการ TCI-TRF-Scopus Collaboration Project นอกจากนี้ ยังมี Local Board for Thailand มาเข้าร่วมประชุมด้วย รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 114 ท่าน

          ช่วงเช้า ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมในครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงที่มาและความสำคัญของโครงการนี้ จากนั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI ได้บรรยายเรื่อง “Steps, processes, preparations and lesson learned for journal submission into Scopus” โดยมีวารสารที่ได้รับการ Submit เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus แล้วจำนวน 5 วารสาร ได้แก่
  1. Thailand Statistician
  2. Tropical Natural History
  3. Environment and Natural Resources Journal
  4. Journal of Metals, Materials and Minerals
  5. GMSARN International Journal
          ช่วงเวลา 11.00-12.00 น. ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา บรรณาธิการ Tropical Natural History, รศ.ดร.ยุทธนันท์ บุญยงมณีรัตน์ บรรณาธิการ Journal of Metals, Materials and Minerals, รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประภักดี บรรณาธิการ Environment and Natural Resources Journal และ Local Board for Thailand และ ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ Local Board for Thailand ได้เล่าถึงประสบการณ์การ ข้อคิด และข้อเสนอแนะในการจัดทำวารสาร และการ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ในหัวข้อเรื่อง Panel session: “Preparation and experiences for journals submission into Scopus”  อีกทั้ง รศ.ดร.มนต์ทิพย์เทียนสุวรรณ บรรณาธิการ Thailand Statistician ได้เล่าถึงขั้นตอนหลังจากวารสารได้เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus แล้ว

          ในส่วนของช่วงบ่าย Mr.Derrick Duncombe, Elsevier บรรยายในหัวข้อเรื่อง “Scopus training / workshop (Level 3)” จากนั้น ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ TCI รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ร่วมกับ ศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา บรรณาธิการ Journal of Population and Social Studies ได้แสดงขั้นตอนการ submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบขั้นตอน ในหัวข้อเรื่อง Live journal submission into Scopus” อีกทั้งศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ยังกล่าวว่า หากวารสารมีความพร้อมจะ Submit วารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus สามารถติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ TCI ก่อนกล่าวปิดประชุมในครั้งนี้

** วารสาร 55 รายการที่อยู่ในโครงการสามารถ Download Pre-selection criteria for TCI-TRF-Scopus project form ได้ที่นี่
โดยขอให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วส่งกลับมายังศูนย์ TCI ที่เมล์ tci.thai@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่