คณะทำงานศูนย์ TCI ร่วมกับ NECTEC ประชุมสรุปงานสำหรับการประชุมสร้างเครือข่ายฯ คร้ังที่ 11 (TCI11) (10 ก.พ. 60)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล, คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ร่วมกับคณะทำงานจาก NECTEC ซึ่งนำทีมโดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปงานสำหรับการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายฯ คร้ังที่ 11 (TCI11) ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 10.00 - 12.00 น.
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
   วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
   วาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา
    2.1 สรุปภาพรวมการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 11 และการประชุม The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Steering Committee Meeting โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข และ คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ
    2.2 แนวทางการเขียนอ้างอิงบทความรูปแบบ Foreign Language และหลักการ Romanization
    2.3 แนวทางการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ ศูนย์ TCI ใน ปี พ.ศ. 2560 อาทิเช่น การจัด Editor’s work shop การติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานระบบ ThaiJo เวอร์ชั่นใหม่ การดำเนินโครงการ ACI และการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลและการตรวจสอบ Plagiarism เป็นต้น
   วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ
   วาระที่ 4 เรื่องกำหนดการประชุมครั้งต่อไป