คณะทำงานศูนย์ TCI และ NECTEC ร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 1/2559" (8 ก.พ. 59)
          เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC ได้เข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 1/2559" ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  1. รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลในฐาน TCI ของปี พ.ศ. 2558
  2. การดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสำหรับวารสารและงานวิชาการไทย
  3. การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10
    • การประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
    • การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI (วารสารใหม่ และการประเมินเพื่อปรับกลุ่มในเดือน มิ.ย. 59)
    • การจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์