คณะทำงานศูนย์ TCI ร่วมกับ NECTEC ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสร้างเครือข่ายฯ คร้ังที่ 11 (TCI11) (8 ธ.ค. 59)          วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, ผศ.เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ร่วมกับคณะทำงานจาก NECTEC ซึ่งนำทีมโดย ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายฯ คร้ังที่ 11 (TCI11)" ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 10.00 - 12.00 น.

          ในการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ คณะจัดการประชุมฯ ได้มีการซักซ้อมลำดับขั้นตอนการ Present Slide, ขั้นตอนการลงทะเบียน นัดแนะแผนการดำเนินงาน และแบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละคน เพื่อให้การประชุมฯ คร้ังที่ 11 (TCI11) ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดี