วารสารของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (7 มี.ค. 59)          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะทำงานจากวารสารของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำทีมโดย ผศ. นภนนท์ หอสมุด รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย, อ.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด, คุณจุฑามาศ เมฆนิติ นักบริหารงานทั่วไป, คุณสุนิสา วงศ์ประทุม นักบริหารงานทั่วไป รวมจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง EN 4406 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          ในการนี้ รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และได้ให้คำแนะนำในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมี Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI และฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป