วารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) (7 ม.ค. 59)          เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ที่ผ่านมา คณะทำงานวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ของคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นำโดย รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์ และคณะ รวมจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชม และเข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้อง EN 4406 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          ในการนี้ รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน ได้บรรยายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และได้ให้คำแนะนำในการจัดทำวารสารให้มีคุณภาพ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรมีจำนวน 2 ท่านขึ้นไปและเป็นคนละหน่วยงานกับผู้เขียนบทความ, วารสารควรมี Aims and Scope ที่ชัดเจน, เว็บไซต์ควรอัพเดท มีข้อมูลครบถ้วน และมีระบบ Online Submission เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงวารสารได้ง่าย อีกทั้งควรจัดทำวารสารให้มีคุณภาพเพื่อการเข้าสู่ฐาน ACI และฐานข้อมูลนานาชาติต่อไป