คณะทำงานศูนย์ TCI ร่วมกับ NECTEC ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 เพื่อการประชุมสร้างเครือข่ายฯ คร้ังที่ 10 (TCI10) (4 พ.ค. 59)          เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI, ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายฯ คร้ังที่ 10 (TCI10) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 101 ตึก INC 1 (อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.รังสิต) เวลา 09.00 - 12.00 น.