ศูนย์ TCI จัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พ.ค. 59 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ (31 พ.ค. 59)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.), สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้จัดให้มี "การประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณวารสารไทย ครั้งที่ 10" ในหัวข้อเรื่อง "Automated Data Input And Electronic Journal Management" ณ ห้องเพชรไพริน ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ โดยมีบรรณาธิการและกองบรรณาธิการ เข้าร่วมประชุมจำนวน 500 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง "คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง "บทเรียน/เหตุการณ์/ข้อร้องเรียน หลังการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 และการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559"
 • เพื่อแนะนำระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI และการเชื่อมโยงกับระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)
 • เพื่อรายงานความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)
 • เพื่อประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3
 • เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายบรรณาธิการในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยสู่เวทีอาเซียน
          การประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ TCI และมีความเคลื่อนไหวในวงการวารสารวิชาการไทยมาแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมการประชุม และมีเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ๆ มานำเสนอ และนำมาประยุกต์ใช้ในระบบฐานข้อมูล TCI ด้วย อาทิเช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหารสำหรับวารสารและงานวิชาการไทย การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index) และการประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3

          ในส่วนกำหนดการจัดประชุมครั้งนี้

 • ช่วงเช้า
 • เริ่มตั้งแต่เวลา 08:30 น. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10 จากนั้น ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ, ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดการประชุม

  เวลา 09.00 น. เสวนาเรื่อง "คุณภาพของวารสารในฐานข้อมูล TCI กับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” โดย ศ. ดร.สุวิมล ว่องวาณิช, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์, ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. ดำเนินรายการ โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

  เวลา 10.30 น. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้บรรยายเรื่อง "บทเรียน/เหตุการณ์/ข้อร้องเรียน หลังการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 และการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสาร พ.ศ. 2559"

  เวลา 11.00 น. ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) ได้มี "การนำเสนอระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารใน TCI" จากนั้น คุณสันติพงษ์ ไทยประยูร (NECTEC) และ คุณสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย (TCI) ได้มาทำการ "สาธิตการตรวจสอบรูปแบบบทความเพื่อเข้าสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสาร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวารสารในฐานข้อมูล TCI" ดำเนินรายการ โดย ดร.อลิสา คงทน (NECTEC)

 • ช่วงบ่าย
 • เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิพงค์ มหาธนบดี (TCI) และ ศ. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้รายงาน"ความก้าวหน้าการจัดทำฐานข้อมูลย่อยสำหรับการบันทึกข้อมูลและการอ้างอิงวารสารในเล่มวิทยานิพนธ์ (Thesis Citation Index)"

  เวลา 14.45 น. รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน (TCI) บรรยายเรื่อง "การประกาศรับสมัครโครงการรางวัล TCI-SCOPUS-TRF Journal Awards ครั้งที่ 3" ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 - 31 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป โดยจะทำการประกาศผลและมอบรางวัล ในการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ที่จะจัดขึ้นประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 นี้

  เวลา 15.00 น. ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) ได้มี การประชุมระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพวารสารกับผู้เข้าร่วมการประชุม

  และ ปิดการประชุมในเวลา 16.00 น.


  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและรับชมคลิปวีดีโอการประชุม TCI10 ได้ที่


  ท่านสามารถรับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ :