ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ เข้าร่วมประชุม "The Scopus Content Selection and Advisory Board Subject Chairs Meeting" ณ ประเทศโปแลนด์ (30 พ.ค. 59)          เมื่อวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2559 ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ได้เดินทางไป ณ ประเทศโปรแลนด์ เพื่อเข้าร่วมประชุม "The Scopus Content Selection and Advisory Board Subject Chairs Meeting" โรงแรม Intercontinental Warsaw ประเทศโปแลนด์ เพื่อประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ (TCI) วารสารในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) และฐานข้อมูล SCOPUS โดยมีการหาแนวทางและผลักดันวารสารวิิชาการไทย และวารสารวิชาการของประเทศในภูมิภาคอาเซียนสู่สากล ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของฐานข้อมูล SCOPUS และได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆในการพัฒนาคุณภาพวารสาร