คณะทำงานศูนย์ TCI และ NECTEC ร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 2/2559" (30 มี.ค. 59)

          เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข, คุณศรีจันทร์ จันทร์ชีวะ ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC ได้เข้าร่วมประชุม "โครงการพัฒนาศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ครั้งที่ 2/2559" ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมีวาระการประชุมดังนี้

  • การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 10
  • การดำเนินงานโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมค้นหาความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสำหรับวารสารและงานวิชาการไทย
  • รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลบทความเข้าสู่ฐาน TCI ประจำปี พ.ศ. 2558
    • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          ในการประชุมครั้งนี้คณะทำงานศูนย์ TCI และ NECTEC ได้ปรึกษาหารือเพื่อเตรียมงานจัดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารไทย ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ จากนั้นคุณวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และคุณวนิดา วารีเศวตสุวรรณ์ ได้รายงานสถานภาพการบันทึกข้อมูลบทความเข้าสู่ฐาน TCI ประจำปี พ.ศ 2558 ของสาขาวิทยาศาสตร์ฯ และสาขามนุษยศาสตร์ฯ ตามลำดับ