การประชุมระดมสมองโครงการ "การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" (2 มี.ค. 59)

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และคณะทำงาน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มี การประชุมระดมสมองโครงการ "การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น สุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งทางวิชาการและมีประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 90 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อกำหนดลักษณะและแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ที่เข้าข่ายในการใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ 2) เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพผลงานวิชาการในภาคอุตสาหกรรม ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 3) เพื่อใช้ผลสรุปจากการระดมสมองเป็นแนวทางในการคัดสรรผลงานทางวิชาการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ของอาจารย์และนักวิจัยเป็นตัวอย่างสำหรับผลงานวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมไปใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ 4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ คณะผู้จัดการประชุมจะจัดทำรายงานผลการศึกษาเพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป

กำหนดการ
การประชุมระดมสมองโครงการ "การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"
เวลา รายละเอียด
8.30 – 9.30 น. ลงทะเบียน   [ห้องเพทาย ชั้น 14]
9.30 – 9.50 น. ที่มาของโครงการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
โดย ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
9.50 – 10.30 น. การนำเสนอที่มาของโครงการ และวิธีการดำเนินงาน
(กลุ่มเป้าหมาย/Questionnaire/สรุปผลจากแบบสอบถาม)
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  (หัวหน้าโครงการ)  ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น. แบ่งกลุ่มระดมสมอง  3 กลุ่ม ดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 ผลงานด้านบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือที่ประชุมวิชาการ (conference) ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ และลักษณะผลงานทางวิชาการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice)  [ห้องอัมพวา 1 ชั้น 10]
  • โดย ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ประธาน), ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ และ รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน

  • กลุ่มที่ 2 ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น) และลักษณะผลงานทางวิชาการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) [ห้องอัมพวา 2 ชั้น 10]
  • โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (ประธาน), ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน และ รศ.เอกชัย วิมลมาลา

  • กลุ่มที่ 3 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผย และผลงานทางวิชาการลักษณะอื่นๆ และลักษณะผลงานทางวิชาการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) [ห้องเพทาย ชั้น 14]
  • โดย ศ.ดร.ภาวิณี ชินะโชติ (ประธาน), ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล และ ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ห้อง Winsor Suites Café  ชั้น Ground Floor)
13.30 – 16.00 น. นำเสนอสรุปประเด็นการระดมสมอง  และตัวอย่างลักษณะผลงานทางวิชาการที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ที่เป็นแนวทางนำมากำหนดตำแหน่งทางวิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม [ห้องเพทาย ชั้น 14]
โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  (หัวหน้าโครงการ) 
(เสริฟอาหารว่างในห้องประชุมฯ )
16.00 – 16.30 น. ตอบคำถาม/ข้อเสนอแนะ และปิดการประชุมฯ

 ภาพกิจกรรม