คณะทำงานจากรามาธิบดีเวชสาร เข้ารับคำแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ TCI (26 พ.ค. 59)          วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เมื่อเวลา 10.00 - 12.00 น. คณะทำงานจากรามาธิบดีเวชสาร ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ TCI และขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อปรับกลุ่มคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI จากคุณชาตรี วงษ์แก้ว ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี