ศูนย์ TCI ร่วมกับ สกอ. ประชุมหารือครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมการประชุม "The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" (23 ก.ย. 59)          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index (TCI) Centre) พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI ประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม "The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยการประชุม "The 4th ASEAN Citation Index (ACI) Meeting for Steering Committee" จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4, กรุงเทพมหานครฯ