คณะทำงานศูนย์ TCI ร่วมกับ NECTEC ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2 เพื่อการประชุมสร้างเครือข่ายฯ คร้ังที่ 10 (TCI10) (23 พ.ค. 59)          เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre, ศูนย์ TCI) นำทีมโดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ TCI , ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ TCI พร้อมกับคณะทำงานศูนย์ TCI และ ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ (NECTEC) พร้อมกับคณะทำงานจาก NECTEC ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษกร ชั้น1 อาคารเนคเทค เวลา 14.00 - 16.00 น. ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการซักซ้อม Present Slide, ขั้นตอนการลงทะเบียน และนัดแนะแผนการดำเนินงานเพื่อการประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย คร้ังที่ 10 (TCI10) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น, ซอยสุขุมวิท 20, กรุงเทพฯ