คณะทำงานวารสารกรมการแพทย์ เข้ารับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเลื่อนระดับคุณภาพวารสารสู่กลุ่มที่ 1 (23 มี.ค. 59)          เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล บรรณาธิการวารสารกรมการแพทย์ ของกรมการแพทย์ และคณะทำงานวารสารฯ ได้เข้าขอรับคำแนะนำในการจัดทำวารสารเพื่อเลื่อนระดับคุณภาพวารสารสู่กลุ่มที่ 1 จาก รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ณ ห้อง EN 3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อีกทั้ง นายแพทย์อากาศ พัฒนเรืองไล ได้มอบของที่ระลึกให้กับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในครั้งนี้ด้วย